پوستر سیزدهمین همایش بزرگداشت اول آبان روز ملی خواجه ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی

ابوالفضل بیهقی زاده روستای حارث آباد سبزوار و یکی از بلندآوازه ترین مشاهیر مورد احترام فارسی زبانان جهان به ویژه در ایران و افغانستان است. 

صاحبنظران کتاب تاریخ بیهقی را در نثر فارسی، همسنگ با شاهنامه فردوسی در نظم (شعر) می دانند.