قسمت دوم

منطقه بیهق که امروزه با عنوان سبزوار از آن یاد می شود، در برخی از دوره ها مانند ساسانیان و سده های میانه جایگاه مهمی در داد و ستدهای تجاری در میان شهرهای خراسان و به ویژه در کنار شاهراه تجاری خراسان - ری داشته است. تاریخ نوشته های جغرافیایی و از آن میان احسن التقاسیم، در قرن چهارم هجری (10میلادی)، از سبزوار و خسروجرد به عنوان دو شهرک آباد در ناحیه بیهق یاد می کنند که هر دو در کنار راه واقع اند و این راه همان است که مقدسی از آن با عنوان جاده ری نام می برد.

در دوره قاجار شهر سبزوار مرکز ناحیه ای بود که در قدیم به بیهق موسوم بود. گزارش ها و شواهد و قراین نشان می دهند سبزوار در طول دوره قاجاریه وضعیت یکسانی را تجربه نکرده است. شیروانی که گزارش خود را در دهه های آغازین حکومت قاجار نوشته از آبادانی ناحیه سبزوار «قدیم الایام» می گوید و خرابی و ویرانی آن را از زمان حمله ازبکان در زمان شاه عباس اول می داند. او با بیان این مطالب به ویرانی و خرابی سبزوار در اوایل دوره قاجار اشاره می کند.

کرزن که در اواخر عصر ناصری از سبزوار دیدن کرده رونق بی سابقه تجارت در سبزوار را مربوط به چند سال قبل از ورودش به آنجا می داند و از کلمه «اخیراً» برای زمان رونق تجارت در سبزوار استفاده می کند. سیاح محلاتی و عین السلطنه که در عصر ناصری و مظفری از سبزوار دیدن کرده اند، آن را «آباد و بزرگ» و دارای بازاری «معمور، طولانی» با «دکاینی زیاد» وصف می کنند. این گزارش ها و سایر اخباری که به تفصیل در گفتار «گسترده ارتباطی و تجاری سبزوار» در پژوهش حاضر ذکر شده است، نشان از دگرگونی وضع تجارت سبزوار در اواخر دوره قاجار دارد. 

 

برگرفته شده از مقاله واکاوی نقش تجاری سبزوار در دوره قاجار به قلم دکتر فاطمه احمدوند و دکتر یعقوب تابش