حسن فرهبدنیا نویسنده و پژوهشگر ادبی در نخستین جلسه از سلسله نشست های کلیله و دمنه خوانی سبزوار نقش همسرش زهرا یحیی زاده را در فعالیت های فرهنگی خود و خصوصا در پدیدآوردن کتاب کلیله و دمنه پاک ستود.  

همچون کوهی استوار، شکیبا و پایدار در هر زمان و هر زمین (چون من انسان آواره ای بودم) یاور و پشتیبانم شد تا این کار فرجامی چنین یابد. 

حسن فرهبدنیا همچنین از دکتر ابوالقاسم رحیمی استاد زبان و ادب فارسی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دوستی ارجمند قدردانی کرد که ویراستاری این کتاب را انجام داده است، تشکر کرد.

احتمالا اشاره حسن فرهبدنیا به اینکه انسان آواره ای بوده، مربوط به شرایط شغلی اوست که به خاطر خدمت در ارتش سالها به همراه خانواده اش به شهرهای مختلف کشور مهاجرت کرده است.

لازم به توضیح است حسن فرهبدنیا به تازگی کتاب کلیله و دمنه پاک را توسط نشر فیروزی سبزوار منتشر کرده است. 

او به گفته دخترش فرزانه فرهبدنیا در راه تحقیق و پژوهش های این کتاب، که در آن تلاش زیادی برای پارسی نویسی حداکثری و پرهیز از واژگان تازی به کار رفته است، حدود 20 سال روزی 8 ساعت زمان صرف کرده است.  

کتاب کلیله و دمنه پاک حسن فرهبدنیا در دو جلد یکی مفصل تر که مناسب پژوهشگران و متخصصان ادبیات فارسی است و دیگری در یک نسخه مجمل ویژه عموم مردم به زیر چاپ رفته است.