پوستر دومین کنگره ملی سربداران توسط دبیرخانه این کنگره شد.
این پوستر توسط سمانه خسروجردی هنرمند طراح گرافیک و تصویرساز سبزواری و به سفارش موسسه فرهنگی هنری کیاسبز بیهق مجری بخش آیینی کنگره سربداران طراحی شده است.
سمانه خسروجردی در رابطه با طراحی این پوستر به خبرنگار امید سبزوار گفت: محوری ترین نماد استفاده شده در این پوستر «درخت سرو» است که یادآور روحیه آزادگی سربداران است.
وی افزود: علاوه بر نماد سرو از نقوش دیگری نیز در این پوستر استفاده شده است که فرهنگ ایرانی و شیعی مردم سبزوار و خراسان را به ذهن متبادر می کند.
در مطالب بعدی همین رسانه با این هنرمند سبزواری و رزومه کاری او بیشتر آشنا خواهیم شد.