فرودگاه سبزوار در تیرماه 1401 با پشت سر گذاشتن فرودگاه بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، در جایگاه دومین فرودگاه پر استقبال شمال شرق ایران همه به لحاظ تعداد پرواز و هم به لحاظ میزان جابه جایی بار و مسافر قرار گرفت.

به گزارش امید سبزوار و بر مبنای آمار منتشر شده در صد و پنجاه و دومین شماره از ماهنامه آماری عملکرد فرودگاه های کشور، در تیرماه 1401 فرودگاه سبزوار با انجام 20 پرواز تعداد 1797 مسافر را به همراه 14068 کیلوگرم بار جا به جا کرده است در حالیکه در همین ماه فرودگاه بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با انجام 16 پرواز، تنها 752 نفر مسافر را به همراه 5452 کیلوگرم بار جا به جا کرده است.

عملکرد فرودگاه سبزوار در مقایسه با یک سال گذشته خود نیز افزایش داشته به طوری که نسبت به تیر1400 با 11 درصد افزایش تعداد پرواز، 14 درصد افزایش تعداد مسافران و 29 درصد افزایش میزان بار جابه جا شده مواجه بوده است.

از آنجایی که در یک ماه گذشته بحث تشکیل استان کرمان جنوبی به مرکزیت شهر جیرفت نیز در کشور مطرح شد، بد نیست در این گزارش نگاهی هم به عملکرد فرودگاه جیرفت بیاندازیم که اگرچه در تعداد پروازهای انجام شده با فرودگاه سبزوار برابر است اما به لحاظ استقبال مسافران با جابه جایی 774 نفر عملکردی نزدیک به یک سوم فرودگاه سبزوار داشته و از لحاظ انتقال بار نیز با جابه جایی 7386 کیلوگرم بار عملکرد آن نزدیک به نصف تنها فرودگاه غرب خراسان بوده است.

فرودگاه سبزوار همچنین در تیر 1401 در جایگاه بیست و سومین فرودگاه کشور از لحاظ متوسط جا به جایی مسافر و بار قرار گرفت و به طور متوسط در هر پرواز 90 نفر مسافر به همراه 703 کیلوگرم بار را جا به جا کرده است.

فرودگاه سبزوار همچنین در تیرماه 1401 میزبان 12 پرواز غیرمسافری بوده است.

هم اکنون در شمال شرق ایران 5 فرودگاه در شهرهای مشهد، سبزوار، بجنورد، سرخس و گناباد در استان های خراسان رضوی و شمالی وجود دارد اما تنها سه فرودگاه مشهد، سبزوار و بجنورد فعالیت می کنند.

 

فرودگاه سبزوار دومین فرودگاه شمال شرق ایران

 

 

فرودگاه سبزوار

 

فرودگاه غرب خراسان