تعداد مسافران جابه جا شده از طریق پروازهای فرودگاه سبزوار در اردیبهشت 1401 با رشد 59 درصدی نسبت به اردیبهشت سال 1400 مواجه بوده است.

به گزارش امید سبزوار و بر مبنای اطلاعات مندرج در صد و پنجاهمین شماره از ماهنامه آماری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در اردیبهشت 1401 فرودگاه سبزوار با انجام 18 پرواز، مجموعاً 1686 نفر مسافر و 13064 کیلوگرم بار را جا به جا کرده است، در حالیکه همین فرودگاه در اردیبهشت سال 1400 با انجام 18 پرواز، فقط 1059 نفر مسافر و 7942کیلوگرم بار را جابه جا کرده بود و بنابراین تعداد پروازهای فرودگاه سبزوار در اردیبهشت سال جاری نسبت به اردیبهشت سال قبل بدون تغییر ماند اما از لحاظ میزان جابه جایی مسافر 59 درصد و از لحاظ میزان جابه جایی بار 64 درصد رشد را نسبت به سال قبل تجربه کرده است.

همچنین عملکرد تنها فرودگاه غرب خراسان رضوی در اردیبهشت 1401 نسبت به فروردین ماه همین سال نیز با رشد خوبی مواجه بود به طوری که 29 درصد رشد در تعداد پروازها و 31 درصد رشد در تعداد مسافران و 18 درصد رشد را در میزان بار جا به جا شده، نسبت به ماه قبل در کارنامه خود ثبت کرده است.

گفتنی است این رشد مسافران و بار جا به جا شده در فرودگاه سبزوار در اردیبهشت 1401 در حالیست که فرودگاه بجنورد مرکز استان خراسان شمالی که نزدیک ترین فرودگاه مسافری به فرودگاه سبزوار است، در اردیبهشت امسال با انجام 26 پرواز تنها 1256مسافر به همراه 9224 کیلوگرم بار را جا به جا کرده است. یعنی علی رغم انجام پروازهای بیشتر در فرودگاه بجنورد اما مسافر و بار جابه جا شده در تنها فرودگاه خراسان شمالی، به طور محسوسی کمتر از فرودگاه سبزوار در غرب خراسان رضوی بوده است.

متوسط مسافر و بار جا به جا شده در فرودگاه سبزوار طی دومین ماه از سال جاری، 94 نفر مسافر و 726 کیلوگرم بار برای هر پرواز بوده از این بابت تنها فرودگاه غرب خراسان رضوی از بین 53 فرودگاه کشور، جایگاه هفدهم «میانگین جا به جایی مسافر» را به خود اختصاص داده است و از آنجایی که هواپیماهایی که در فرودگاه سبزوار نشست و برخاست دارند، در گروه هواپیماهای 100 نفره هستند، میانگین 94 نفر مسافر هر پرواز فرودگاه سبزوار، نشان دهنده ضریب اشغال بالای صندلی ها و در نتیجه سود ده بودن پروازها برای شرکت های هواپیمایی است.

بر مبنای همین گزارش، هیچیک از پروازهای فرودگاه سبزوار در اردیبهشت 1401 ابطال نشده است.

فرودگاه سبزوار همچنین در اردیبهشت سال جاری علاوه بر 18 پرواز مسافری، میزبان 10 پرواز غیرمسافری نیز بوده است.